Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2012 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma Business Translation Services Agata Młynarska (dalej: „Biuro Tłumaczeń” lub „Biuro”) świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia na wykonanie tłumaczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy; zlecenie zawierać musi oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług.
3. W przypadku Zleceniodawców, którzy składają kolejne zlecenie, przyjmuje się, że potwierdzają oni zapoznanie się i akceptację regulaminu świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń przy składaniu każdego kolejnego zamówienia.
4. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście, przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, kurierem lub przekazane na nośnikach elektronicznych. Biuro Tłumaczeń nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzyma podpisanego formularza zlecenia od Zleceniodawcy.
5. Biuro Tłumaczeń wykonuje tłumaczenia w następujących trybach:
a) tryb zwykły – do 5 stron rozliczeniowych dziennie;
b) tryb pilny – od 5 do 10 stron w ciągu jednego dnia roboczego (+ 50% ceny podstawowej);
d) tryb ekspresowy – powyżej 10 stron w ciągu jednego dnia roboczego lub tłumaczenie wykonane w dniu złożenia zlecenia (+100% ceny podstawowej).
Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli zlecenie zostanie złożone po godz. 12 w danym dniu roboczym, termin jego realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia.
6. W przypadku tłumaczeń zwykłych Biuro Tłumaczeń przed przystąpieniem do wykonywania usługi przekazuje Zleceniodawcy informację o cenie usługi. Podstawą jej obliczenia jest liczba stron rozliczeniowych w tekście źródłowym. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1600 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej. Opłata minimalna pobierana jest za 1 stronę.
7. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi Biuru Tłumaczeń.
8. Za dzień oddania tłumaczenia uznaje się dzień przesłania pocztą elektroniczną, nadania w placówce pocztowej lub kurierem bądź osobisty odbiór przez Zleceniodawcę. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania w placówce pocztowej lub firmy kurierskiej.
9. Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Zleceniodawcy do godz. 17.00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba, że przyjęto inaczej.
10. Tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy w formacie, w jakim został dostarczony do tłumaczenia, chyba że uzgodniono inaczej.
11. W przypadku klientów indywidualnych tłumaczenie jest przekazywane w przypadku opłacenia tłumaczenia, przy czym przy płatności przelewem liczy się wpływ należności na konto Biura Tłumaczeń. W przypadku firm wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.
12. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym lub ekspresowym Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności terminologiczne, stylistyczne i inne.
13. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. Ujawnienie takich tekstów nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
14. Zlecenie może być odwołane jedynie w wyniku skutecznego poinformowania Biura o tym fakcie przez Zleceniodawcę w formie pisemnej.
15. Odwołanie zlecenia przez Zleceniodawcę po godzinie 17.00 uznawane jest za skutecznie doręczone o godzinie 9.00 w następnym dniu roboczym.
16. W przypadku odwołania zlecenia pobierana jest opłata za wykonaną część tłumaczenia, obliczana zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 5. Na życzenie Zleceniodawcy tłumaczenie wykonane do momentu jego odwołania zostanie mu przekazane.
17. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikające z przyczyn, na które Biuro nie ma wpływu, takie jak np. działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
18. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Biuro Tłumaczeń z 7 dniowym terminem płatności. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie Biura Tłumaczeń lub przelewem na numer konta podany na fakturze.
19. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura Tłumaczeń do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
20. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro Tłumaczeń przesyła przypomnienie o niezapłaconej fakturze. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Biuro Tłumaczeń przesyła listem poleconym wezwanie do zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Biuro Tłumaczeń przekazuje należność do firmy windykacyjnej. Zleceniodawca zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji.
21. W przypadku większych tłumaczeń (powyżej 30 stron), wcześniejszych opóźnień płatności, a także w przypadku klientów zagranicznych Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury proforma przed przystąpieniem do realizacji tłumaczenia. W takim przypadku warunkiem oddania tłumaczenia jest pełne uregulowanie faktury.
22. Zleceniodawcy, którzy korzystają z usług Biura Tłumaczeń, zobowiązują się przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa Biura Tłumaczeń z tłumaczami pisemnymi oraz ustnymi Biura Tłumaczeń pracującymi kiedykolwiek dla Zleceniodawcy.
23. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.
24. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro Tłumaczeń przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
25. Ewentualne reklamacje Biuro przyjmuje w terminie do 7 dni od dostarczenia gotowego tłumaczenia. Po upływie tego okresu tłumaczenie uważane jest za przyjęte bez zastrzeżeń.
26. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
27. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.
28. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro Tłumaczeń wykonuje bezpłatną weryfikację tłumaczenia.
29. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
30. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych na specjalne życzenie Zleceniodawcy w trybie przyspieszonym i ekspresowym nie będą uwzględniane. Składając zamówienie w tym trybie, Zleceniodawca godzi się ponosić ryzyko wystąpienia błędów i uchybień w takich tłumaczeniach, związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu.
31. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
32. Wszystkie tłumaczenia niepoświadczone są archiwizowane i przechowywane przez Biuro Tłumaczeń przez 6 miesięcy.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH

1. W przypadku tłumaczeń poświadczonych Biuro Tłumaczeń może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji jego kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia, która może być znana dopiero po wykonaniu usługi.
2. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego strona tłumaczenia poświadczonego zawiera 1125 znaków, a każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się jako całą.
3. Teksty do tłumaczenia poświadczonego można dostarczać osobiście, kurierem, pocztą lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że w przypadku niedostarczenia oryginału tłumaczenie będzie zawierało wzmiankę, że zostało sporządzone z kopii dokumentu. Biuro dopuszcza możliwość okazania oryginalnego dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.
4. W przypadku tłumaczeń poświadczonych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy w formie wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia poświadczonego za dodatkową opłatą, wynoszącą 30% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia poświadczonego po dniu wykonania tłumaczenia, Biuro Tłumaczeń traktuje taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (w takim przypadku cena wynosi 50% ceny tłumaczenia).
5. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń może przygotować skan tłumaczenia poświadczonego za dodatkową opłatą, wynoszącą 1 zł netto/str.
6. Za dzień oddania tłumaczenia uznaje się dzień nadania w placówce pocztowej, kurierem bądź dzień osobistego odbioru przez Zleceniodawcę. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania w placówce pocztowej lub firmy kurierskiej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH

1. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje Biuro Tłumaczeń o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program spotkania, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.
2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest blok trzygodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za trzy godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała. W przypadku tłumaczeń odbywających się przez kilka dni istnieje możliwość rozliczenia godzinowego.
3. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone.
4. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyższa o 100%. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków. Wszystkie przerwy dla uczestników konferencji/spotkania, a tym samym dla tłumacza, są w rozliczeniu traktowane jako czas jego pracy.
5. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Warszawą Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod którym to pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.
6. Zleceniodawca jest zobowiązany do podpisania formularza wykonania usługi przekazanego przez tłumacza po wykonaniu usługi. Formularz jest potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi oraz zawiera liczbę wykonanych godzin tłumaczenia i jest podstawą do wystawienia faktury.
7. W przypadku tłumaczeń ustnych, których planowany czas trwania wynosi jeden dzień, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem wykonania tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi 1-2 dni wcześniej, Zleceniodawca ponosi koszt gotowości tłumacza w wysokości 50% wartości zlecenia zgodnie z zamówieniem usługi (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Warszawą, zob. pkt. 6). W przypadku odwołania tłumaczenia w dniu realizacji pobierana jest pełna kwota za tłumaczenie.
8. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi 1-4 dni wcześniej, Zleceniodawca ponosi koszt gotowości tłumacza w wysokości 50% wartości zlecenia zgodnie z zamówieniem usługi. W przypadku odwołania tłumaczenia w dniu realizacji pobierana jest pełna kwota za tłumaczenie.
9. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi 1-6 dni wcześniej, Zleceniodawca ponosi koszt gotowości tłumacza w wysokości 50% wartości zlecenia zgodnie z zamówieniem usługi. W przypadku odwołania tłumaczenia w dniu realizacji pobierana jest pełna kwota za tłumaczenie.